+421 911 399 755
Súťaž

Kompletné podmienky BARA tour súťaže 

Súťaží sa 1 x voucher pre zájazd pre 2 osoby do Budapešti s prehliadkou mesta so sprievodcom a návštevou Tropicaria Oceanaria organizovaným Ckdaka.sk

Zájazd obsahuje:
• dopravu luxusným klimatizovaným autobusom (nástup BA, TT, NR)
• prehliadku Budapešti so sprievodcom
• zákonné poistenie v znení zákona 170/2018 Z. z.

Zájazd neobsahuje:
• komplexné cestovné poistenie (možnosť doobjednať)
• poplatok za miestenku (môžete si určiť presné miesto v autobuse za 5 €)
• prípadné vstupy do múzeí, pamiatok

Ako sa zapojiť a vyhrať?

  1. Dajte „Páči sa mi to“ tomuto príspevku
  2. Napíšte do komentára pod súťažný príspevok, kde ste naposledy boli na dovolenke a kam sa chystáte tento rok

 

Účastník súťaže musí mať minimálne 18 rokov.

 

Vyhlasovateľ súťaže:

BARA tour, s.r.o., so sídlom Vajnorská 131/18, 831 04 Bratislava, IČO: 55464165, zapísaná v Obch.reg. Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č.169837/B (ďalej len „BARA tour“)

 

Výhra, termín súťaže a poskytovateľ výhry

Súťažíme o jednodňový zájazd pre 2 osoby od CK DAKA do Budapešti so sprievodcom a návštevou Tropicaria Oceanaria. Zájazd sa riadi podmienkami zájazdov CK DAKA zverejnenými na ckdaka.sk.

 

Termín súťaže: od 28.12.2023 – 21.1.2024

 

Poskytovateľom výhry je BARA tour, organizátorom zájazdu CK DAKA.

 

Žrebovanie, oznámenie výsledkov, odovzdanie výhry

Výherca spomedzi zapojených, ktorý splnil podmienky účasti súťaže, bude vyžrebovaný náhodným výberom dňa 22.1.2024. Žrebovanie bude vykonávať zástupca BARA tour. Výherca bude uverejnený na Facebookovom profile BARA tour- cestovná agentúra pod súťažným príspevkom.

Výhra bude odovzdaná najneskôr v termíne do 30.1.2024 elektronicky – poukazom voucherom na zájazd pre 2 konkrétne osoby a konkrétny termín, z ktorých jedna je výherca a zároveň dovŕšila 18 rokov.

V prípade, že výherca nereaguje na výzvu organizátora na potvrdenie emailovej adresy a údajov potrebných k rezervovaniu a potvrdeniu zájazd/výhry, okrem iného aj výber termínu pre zájazd v lehote 1 kalendárneho týždňa od zverejnenia výhercu súťaže, alebo výherca nemá 18 rokov, výherca stráca na výhru nárok. V takomto prípade bude určený ďalší výherca. Výhru nie je možné vyplatiť v hotovosti ani vymeniť za inú výhry. Výhry v zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) nemožno vymáhať súdnou cestou.

Výhra je neprenosná a patrí výlučne výhercovi. V prípade zaniknutia výhry alebo odmietnutia, zaniknutia nároku v dôsledku porušenia pravidiel, žrebuje zástupca BARA tour náhradníka, ktorému pripadne výhra. Výhercom sa nemôže stať zamestnanec spoločnosti BARA tour ani jeho rodinný príslušník. 

 

Zodpovednosť vyhlasovateľa súťaže

Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody, ktoré výhercovi vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s použitím výhry. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora súťaže žiadne dodatočné nároky nad rámec poskytnutej výhry.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže vrátane doby ich platnosti, súťaž predčasne ukončiť alebo úplne zrušiť, či predĺžiť bez udania dôvodu. Výherca si vyhradzuje právo zameniť výherný zájazd za iný podobný zájazd v prípade naplnenia kapacít CK DAKA.

 

Súťažné podmienky a ich zmena

Vyhlasovateľ súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické či transakčné problémy v súvislosti s účasťou v súťaži. Tieto súťažné pravidlá sú súťažiacim k dispozícií na webovej stránke www.baratour.sk. Účasťou v tejto súťaži vyjadruje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže. V prípade existencie rozporu niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi (propagačné, reklamné materiály) vo všetkých prípadoch platí, že prednosť majú tieto podmienky súťaže. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za prípadné rozpory niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi.

 

Daň z príjmu

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti ako napríklad zdravotné poistenie, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené Výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

 

Ochrana osobných údajov
Každý súťažiaci poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo- obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu primeraným spôsobom v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou v súťaži. Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny. Ustanovenia tohto Článku týkajúce sa výhercu sa primerane vzťahujú aj na náhradníka. Ochrana osobných údajov výhercu v súvislosti s obstaraním zájazdu z výhry sa spravujú dokumentom – Ochranou osobných údajov spoločnosti BARA tour zverejnených na www.baratour.sk.

 

Záverečné vyhlásenia
Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Facebook súťaž nesponzoruje, nepropaguje, ani s ňou nemá nič spoločné.

 

 

 

Lost your password?