+421 911 399 755
Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len „všeobecné podmienky“) upravujú práva a povinnosti medzi cestovnou agentúrou BARA tour, s.r.o. a cestujúcim súvisiace s poskytovaním služieb cestovného ruchu.

 1. Základné ustanovenia
  1.1 Vymedzenie niektorých pojmov
  1.1.1. Cestovnou agentúrou je spoločnosť BARA tour, s.r.o., so sídlom: Vajnorská 131/18, 831 04 Bratislava, IČO: 55 464 165, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka č. 169837/B (ďalej ako „agentúra“),
  1.1.2. zákonom o zájazdoch je zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o zájazdoch“),
  1.1.3. zájazdom sa rozumie zájazd v zmysle zákona o zájazdoch,
  1.1.4. službou cestovného ruchu sa rozumie:
  1.1.4.1. preprava,
  1.1.4.2. ubytovanie, ktoré nie je prirodzenou súčasťou prepravy a nie je určené na účel bývania,
  1.1.4.3. prenájom motorových vozidiel alebo dvojkolesových motorových vozidiel, na ktorých vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny A, alebo
  1.1.4.4. iné služby cestovného ruchu, ktoré nie sú prirodzenou súčasťou služby cestovného

ruchu uvedenej v bodoch 1.1.4.1 až 1.1.4.3,
1.1.5. spojenými službami cestovného ruchu sa rozumejú spojené služby cestovného ruchu v zmysle zákona o zájazdoch,
1.1.6. cestujúcim je fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu o zájazde (ďalej ako „zmluva o zájazde“) alebo zmluvu, predmetom ktorej je poskytnutie služby cestovného ruchu alebo ktorej má byť poskytnutý zájazd alebo služba cestovného ruchu,
1.1.7. trvanlivým nosičom je prostriedok, ktorý umožňuje cestujúcemu alebo poskytovateľovi služby cestovného ruchu uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na čas, ktorý zodpovedá účelu týchto informácií, a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta alebo pevný disk počítača.
1.2. Agentúra sprostredkúva predaj zájazdov pre inú cestovnú kanceláriu, pričom zmluva o zájazde sa uzatvára v mene cestovnej kancelárie, pre ktorú agentúra zájazd sprostredkúva, a táto cestovná kancelária zodpovedá za plnenie zmluvy o zájazde.
1.3. Agentúra ďalej:
1.3.1. ponúka a predáva služby cestovného ruchu na základe zmluvy o poskytnutí služby cestovného ruchu (ďalej ako „zmluva o poskytnutí služby cestovného ruchu“),
1.3.2. vytvára kombinácie služieb cestovného ruchu, ktoré nie sú zájazdom, ponúka a predáva ich inej cestovnej kancelárii alebo cestovnej agentúre na účel ďalšieho predaja,
1.3.3. sprostredkúva predaj služieb cestovného ruchu pre inú cestovnú kanceláriu, cestovnú agentúru alebo iné osoby, najmä dopravcov alebo prevádzkovateľov ubytovacích zariadení,
1.3.4. predáva predmety súvisiace s cestovným ruchom.

 1. Zmluva o zájazde
  2.1. Agentúra pred uzatvorením zmluvy o zájazde alebo pred zaslaním ponuky, ktorej prijatie môže viesť k uzatvoreniu zmluvy o zájazde, poskytne cestujúcemu informácie prostredníctvom príslušného formulára uvedeného v prílohe č. 1 zákona o zájazdoch a ďalej informácie o:
  2.1.1. základných znakoch služieb cestovného ruchu, ktorými sú:
  2.1.1.1. cieľové miesto alebo miesta, trasa cesty, termín začatia a skončenia zájazdu, dĺžka pobytu aj s dátumami, a ak ide o zájazd, ktorého súčasťou je ubytovanie, aj počet nocí, počas ktorých je poskytnuté ubytovanie,
  2.1.1.2. druh a kategória dopravného prostriedku, trieda a dopravné spojenia, čas odchodu a návratu, a ak ešte nie je určený presný čas, približný čas odchodu a návratu a predpokladané miesta a trvanie zastávok,
  2.1.1.3. názov, poloha, kategória, trieda, vybavenosť a základné charakteristické znaky ubytovacieho zariadenia; pri triede ubytovacieho zariadenia sa uvádza aj informácia o krajine, podľa ktorej je ubytovacie zariadenie klasifikované,
  2.1.1.4. spôsob, rozsah a forma stravovania,
  2.1.1.5. program v mieste pobytu, výlety, exkurzie alebo iné služby zahrnuté v celkovej cene zájazdu,
  2.1.1.6. informácia, či sa niektoré zo služieb cestovného ruchu poskytnú cestujúcemu v rámci skupiny, a ak je to možné, informácia o približnej veľkosti skupiny, ak to nie je zrejmé z kontextu,
  2.1.1.7. informácia o cudzom jazyku, ak je iná služba cestovného ruchu podľa bodu 1.1.4.4 poskytovaná v cudzom jazyku,
  2.1.1.8. informácia o všeobecnej vhodnosti cesty pre osoby so zníženou pohyblivosťou a na žiadosť cestujúceho aj presné informácie o vhodnosti cesty, s prihliadnutím na potreby cestujúceho,
  2.1.2. názve alebo obchodnom mene, sídle právnickej osoby alebo mieste podnikania fyzickej osoby, telefónnom kontakte a adrese elektronickej pošty cestovnej kancelárie; pri predaji zájazdu prostredníctvom inej cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry poskytne uvedené informácie aj o tejto cestovnej kancelárii alebo o cestovnej agentúre,
  2.1.3. celkovej cene zájazdu vrátane daní, všetkých nákladov a poplatkov, alebo ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť pred uzatvorením zmluvy o zájazde, upozornenie o druhoch dodatočných nákladov, ktoré ešte môžu byť zahrnuté do celkovej ceny zájazdu,
  2.1.4. platobných podmienkach vrátane povinnosti cestujúceho zaplatiť zálohu a jej výšku, platobných podmienkach pre zaplatenie zvyšnej časti ceny alebo o povinnosti poskytnúť na žiadosť inú finančnú zábezpeku a o podmienkach, ktoré sa na ňu vzťahujú,
  2.1.5. podmienke dosiahnutia minimálneho počtu cestujúcich na realizáciu zájazdu a lehote podľa § 21 ods. 3 písm. a) zákona o zájazdoch, v ktorej musí byť cestujúci písomne informovaný o odstúpení od zmluvy o zájazde z dôvodu nedosiahnutia minimálneho počtu cestujúcich,
  2.1.6. všeobecných údajoch, ktoré sa týkajú pasových požiadaviek a vízových požiadaviek vrátane predpokladanej lehoty na vydanie víz, a o zdravotných požiadavkách v cieľovom mieste,
  2.1.7. práve cestujúceho odstúpiť od zmluvy o zájazde kedykoľvek pred začatím zájazdu súčasne so zaplatením odstupného dohodnutého v zmluve o zájazde alebo odstupného podľa § 21 ods. 1 zákona o zájazdoch, ak ho cestovná kancelária požaduje,
  2.1.8. poistení pre prípad krytia nákladov spojených s odstúpením od zmluvy o zájazde zo strany cestujúceho alebo iných nákladov, ktoré môžu vzniknúť cestujúcemu najmä v prípade nehody, ochorenia alebo smrti.
  2.2. Agentúra poskytne cestujúcemu pred uzatvorením zmluvy o zájazde alebo pred zaslaním ponuky, ktorej prijatie môže viesť k uzatvoreniu zmluvy o zájazde, informácie o ochrane pre prípad úpadku, ktorú má zabezpečenú cestovná kancelária, s ktorou cestujúci uzatvára zmluvu o zájazde.
  2.3. Zmluvu o zájazde cestujúci uzatvorí s cestovnou kanceláriou, pre ktorú agentúra zájazd sprostredkúva. Zmluvou o zájazde sa príslušná cestovná kancelária zaväzuje, že za dohodnutú cenu cestujúcemu obstará zájazd, a cestujúci sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú cenu zájazdu.
  2.4. Ak sa zájazd poskytuje na základe samostatných zmlúv o poskytnutí služieb cestovného ruchu, zmluvu o zájazde tvoria všetky zmluvy, ktoré sa vzťahujú na služby cestovného ruchu v rámci zájazdu.
  2.5. Agentúra bezodkladne po uzatvorení zmluvy o zájazde odovzdá cestujúcemu vyhotovenie uzatvorenej zmluvy o zájazde alebo jednoznačne, zrozumiteľne, určito formulované a čitateľné potvrdenie o uzatvorení zmluvy o zájazde na trvanlivom nosiči.
  2.6. Ak bola zmluva o zájazde uzatvorená za súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán, cestovná kancelária alebo agentúra je povinná poskytnúť cestujúcemu na jeho žiadosť aj vyhotovenie uzatvorenej zmluvy o zájazde alebo potvrdenie o uzatvorení zmluvy o zájazde v listinnej podobe.
  2.7. Ak bola zmluva o zájazde uzatvorená mimo predajného miesta cestovnej kancelárie alebo agentúry, cestovná kancelária alebo agentúra je povinná bezodkladne po uzatvorení zmluvy o zájazde odovzdať cestujúcemu v listinnej podobe alebo so súhlasom cestujúceho na inom trvanlivom nosiči vyhotovenie uzatvorenej zmluvy o zájazde alebo potvrdenie o uzatvorení zmluvy o zájazde.
  2.8. Zmluva o zájazde alebo potvrdenie o zájazde musí obsahovať informácie uvedené v bode 2.1 a:
  2.8.1. osobitné požiadavky cestujúceho, s ktorými cestovná kancelária súhlasila,
  2.8.2. informáciu o tom, že cestovná kancelária:
  2.8.2.1. zodpovedá za poskytovanie zájazdu podľa § 22 zákona o zájazdoch a
  2.8.2.2. je povinná poskytnúť pomoc podľa § 25 zákona o zájazdoch, ak sa cestujúci ocitne v ťažkostiach,
  2.8.3. názov a sídlo poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku a jeho kontaktné údaje,
  2.8.4. meno, adresu, elektronickú adresu a telefonický kontakt, prípadne faxový kontakt cestovnou kanceláriou povereného zodpovedného zástupcu alebo iného subjektu, prostredníctvom ktorého sa cestujúci môže rýchlo kontaktovať s cestovnou kanceláriou a účinne s ňou komunikovať, žiadať o pomoc v ťažkostiach alebo reklamovať zájazd, ak porušenie zmluvy o zájazde zistí počas poskytovania zájazdu,
  2.8.5. informáciu o oznamovacej povinnosti cestujúceho podľa § 22 ods. 2 zákona o zájazdoch,
  2.8.6. informácie, ktoré umožňujú priamy kontakt s maloletým alebo s osobou, ktorá za maloletého nesie zodpovednosť v mieste pobytu, ak na základe zmluvy o zájazde, ktorej súčasťou je ubytovanie, cestuje maloletý bez sprievodu rodiča alebo inej oprávnenej osoby,
  2.8.7. informácie o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov cestujúcich a o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov podľa osobitného predpisu alebo aj o subjekte alternatívneho riešenia sporov, v ktorého pôsobnosti je obchodník, a informácie o platforme alternatívneho riešenia sporov,
  2.8.8. informácie o práve cestujúceho postúpiť zmluvu o zájazde inému cestujúcemu podľa § 18 zákona o zájazdoch
  2.9. Cenou za zájazd a všetky služby cestovného ruchu, ktoré si cestujúci objednal alebo ktoré sú zahrnuté do zájazdu, sa rozumie záväzne dohodnutá cena uvedená v zmluve o zájazde. V prípade, ak cenu za zájazd alebo službu cestovného ruchu nemožno určiť pred uzatvorením zmluvy o zájazde, cestujúci bude upozornený na druhy dodatočných nákladov, ktoré ešte môžu byť zahrnuté do celkovej ceny zájazdu. Platobné podmienky sú upravené v každej zmluve o zájazde alebo budú dohodnuté osobitne.
 2. Iné služby cestovného ruchu
  3.1. Agentúra ponúka a poskytuje aj iné služby cestovného ruchu, ohľadom ktorých cestujúci uzatvorí s agentúrou zmluvu o poskytnutí služby cestovného ruchu.
  3.2. Agentúra si vyhradzuje právo uviesť v špeciálnych písomných ponukách odlišné podmienky a špecifikácie, ktoré majú prednosť pred týmito všeobecnými podmienkami.
  3.3. Agentúra si vyhradzuje právo jednostranne pred začatím poskytovania služby cestovného ruchu zmeniť niektoré niektoré podmienky uzavretej zmluvy o poskytnutí cestovného ruchu, ktorých zmena je zanedbateľná. O tejto zmene bude agentúra cestujúceho informovať jednoznačným, zrozumiteľným a určitým spôsobom na trvanlivom nosiči. Ak bude agentúra nútená podstatne zmeniť poskytovanú službu cestovného ruchu, navrhne cestujúcemu zmenu uzavretej zmluvy o poskytnutí cestovného ruchu.
  3.4. Cena za službu cestovného ruchu bude dohodnutá v zmluve o poskytnutí služby cestovného ruchu.
  3.5. Právo na poskytnutie služby cestovného ruchu vzniká cestujúcemu až zaplatením celej ceny a splnením všetkých potrebných podmienok pre poskytnutie služby cestovného ruchu.
  3.6. V prípade poskytovania zľavy pre dieťa do určitého veku bude zľava poskytnutá v prípade, ak dieťa bude podmienku veku spĺňať k poslednému dňu čerpania služby cestovného ruchu.
  3.7. Ak nie je v zmluve dohodnuté inak, je pri podpísaní zmluvy o poskytnutí cestovného ruchu cestujúci povinný zaplatiť zálohu vo výške 50 % z celkovej ceny služby cestovného ruchu a zvyšnú časť ceny je cestujúci povinný zaplatiť najneskôr 31 pred začiatkom čerpania služby cestovného ruchu.
  3.8. Ak nie je v zmluve dohodnuté inak, je pri kúpe služby cestovného ruchu v lehote 31 dní a menej pred začatím jej čerpania je cestujúci povinný uhradiť plnú cenu pri uzavretí zmluvy o poskytnutí cestovného ruchu.
  3.9. V prípade, ak cestujúci poruší svoju povinnosť uhradiť cenu riadne a včas, je povinný zaplatiť agentúre zmluvnú pokutu vo výške ceny služby cestovného ruchu a agentúra má právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí cestovného ruchu. Agentúra má v takýchto prípadoch aj nárok na náhradu škody zodpovedajúcu skutočne vynaloženým nákladov (golf fees, aquaparky, fakultatívne výlety alebo iné doplnkové služby, ktoré agentúra poskytuje). Agentúra je oprávnená započítať svoje nároky na zmluvnú pokutu a náhradu škody podľa tohto bodu na zálohy alebo úhrady, ktoré od cestujúceho alebo v jeho mene na základe zmluvy o poskytnutí cestovného ruchu alebo v súvislosti s ňou obdržala.
  3.10. Zmeny obsahu poskytovanej služby cestovného ruchu na žiadosť cestujúceho je možné vykonať po dohode s agentúrou a zaplatení poplatku, ktorý určí agentúra.
  3.11. V cene služby cestovného ruchu nie je zahrnuté cestovné poistenie v zahraničí, prípadne ďalšie druhy poistení. Agentúra každému cestujúcemu dôrazne odporúča zaplatiť si takéto poistenie. Agentúra ďalej odporúča poistenie pre prípad krytia nákladov spojených s odstúpením od zmluvy zo strany cestujúceho alebo iných nákladov, ktoré môžu vzniknúť cestujúcemu najmä v prípade nehody, ochorenia alebo smrti.
  3.12. Zmluvné strany sa dohodli, že agentúra je oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť cenu služby cestovného ruchu ako priamy dôsledok zmien týkajúcich sa:
  3.12.1. ceny prepravy cestujúcich vyplývajúcej zo zmien cien pohonných látok alebo iných zdrojov energie, pričom cena bude navýšená o sumu, o ktorú sa navýšila cena prepravy oproti cene prepravy v deň uzavretia zmluvy,
  3.12.2. výšky daní alebo poplatkov za služby cestovného ruchu účtovaných treťou osobou, ktorá nie je priamym poskytovateľom služieb cestovného ruchu, vrátane miestnej dane za ubytovanie, letiskových poplatkov a prístavných poplatkov alebo poplatkov za nástup alebo výstup na letiskách a v prístavoch, pričom cena bude navýšená o sumu, o ktorú sa navýšila výška daní alebo poplatkov podľa tohto bodu oproti výške daní alebo poplatkov v deň uzavretia zmluvy o poskytnutí cestovného ruchu alebo
  3.12.3. výmenných kurzov mien týkajúcich sa služby cestovného ruchu, pričom cena bude navýšená o sumu, o ktorú sa posilnila hodnota príslušnej meny oproti hodnote v deň uzavretia zmluvy o poskytnutí cestovného ruchu.
 3. Práva a povinnosti cestujúceho
  3.1. Cestujúci má právo na poskytnutie všetkých informácií o službe cestovného ruchu alebo o službách zahrnutých v cene zájazdu a ich riadne zabezpečenie a právo reklamovať neposkytnuté alebo vadné služby.
  3.2. Cestujúci je povinný poskytnúť agentúre a príslušnej cestovnej kancelárii všetku súčinnosť, ktorú je možné od neho k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb alebo zájazdu spravodlivo očakávať, najmä je povinný:
  3.2.1. úplne a pravdivo uvádzať údaje a predložiť požadované doklady,
  3.2.2. zaplatiť cenu zájazdu alebo cenu za službu cestovného ruchu a jej zaplatenie preukázať dokladom,
  3.2.3. prevziať doklady potrebné pre čerpanie služieb (letenky, ubytovacie poukazy, cestovné pokyny apod.), riadne si ich prekontrolovať a riadiť sa nimi,
  3.2.4. dostaviť sa v určenom čase na miesto odchodu, resp. odletu spolu so všetkými požadovanými dokladmi,
  3.2.5. splniť pasové, colné, zdravotné (najmä splniť si očkovacie a ďalšie povinnosti pri cestách do krajín, pre ktoré sú stanovené) a ďalšie predpisy krajiny, do ktorej cestuje, a to na vlastné náklady, ak nie je v zmluve o zájazde alebo v zmluve o poskytnutí cestovného ruchu dohodnuté inak. Cudzí štátni príslušníci sú povinní sa informovať ohľadne vízovej povinnosti na zastupiteľstve krajiny, kam cestujú. Náklady a škody, ktoré vzniknú nedodržaním tohto ustanovenia, znáša cestujúci,
  3.2.6. riadiť sa pokynmi a inštrukciami udelenými agentúrou, príslušnou cestovnou kanceláriou alebo osobou poverenou alebo určenou príslušnou cestovnou kanceláriou, pokynmi a inštrukciami udelenými iným poskytovateľom služby cestovného ruchu (vrátane leteckej či inej dopravnej spoločnosti) ako aj miestnymi právnymi predpismi. Pre prípad ich porušenia cestujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že agentúra, príslušná cestovná kancelária alebo iný poskytovateľ služby cestovného ruchu je oprávnený odmietnuť plniť službu cestovného ruchu s tým, že cestujúci nemá nárok na vrátenie ceny za službu cestovného ruchu ani nárok na náhradu škodu,
  3.2.7. zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť, poškodiť alebo obmedzovať ostatných účastníkov zájazdu alebo služby cestovného ruchu,
  3.2.8. uhradiť škodu, ktorú spôsobil v dopravnom prostriedku alebo ubytovacom a inom zariadení, kde čerpal služby službu cestovného ruchu,
  3.2.9. mať pri sebe platný cestovný pas, pri návšteve krajiny s vízovou povinnosťou obstarať si víza, a to na vlastné náklady. V prípade, ak agentúra alebo príslušná cestovná kancelária poskytuje službu zaobstarania víz, môže cestujúci agentúru alebo príslušnú cestovnú kanceláriu požiadať, aby víza zabezpečila na náklady cestujúceho,
  3.2.10. dôkladne si skontrolovať údaje na dokumentoch, ktoré mu vystavila agentúra alebo príslušná cestovná kancelária a upozorniť na ich prípadné chyby,
  3.2.11. upozorniť na všetky chyby a odchýlky od objednaných služieb bezodkladne po ich zistení na príslušnom mieste a poskytnúť súčinnosť k ich odstráneniu.
 4. Práva a povinnosti a vyhlásenia agentúry
  4.1. Agentúra je povinná informovať cestujúceho pri propagácii alebo pri ponuke pred predajom zájazdu alebo služby cestovného ruchu, pre ktorého poskytovateľa služby cestovného ruchu je predaj zájazdu alebo služby cestovného ruchu sprostredkovaný.
  4.2. Agentúra je oprávnená najmä:
  4.2.1. prevádzať operatívne zmeny poskytovanej služby cestovného ruchu, pokiaľ z vážnych dôvodov, najmä v prípade zásahu vyššej moci, nie je možné dodržať pôvodne dohodnuté podmienky a zabezpečiť službu podľa uzavretej zmluvy o poskytnutí služby cestovného ruchu,
  4.2.2. účtovať cestujúcemu odstupné a zmluvné pokuty podľa všeobecných podmienok alebo uzavretej zmluvy.
  4.3. Agentúra nezodpovedá ani neručí za prípadné meškanie letu a upozorňuje na možnosť jeho vzniku z technických dôvodov, z dôvodu nepriaznivého počasia, prípadne z dôvodu nedostatku voľnej leteckej kapacity vzdušných koridorov. Cestujúci musí pri plánovaní prípojov, dovolenky, obchodných termínov a pod. brať do úvahy možnosť výrazného meškania. Agentúra nezodpovedá za škody, ktoré môžu cestujúcemu vzniknúť v dôsledku meškania dopravných prostriedkov. V prípade meškania nevzniká cestujúcemu právo na odstúpenie od zmluvy.
  4.4. Cestujúci berie na vedomie, že pri zájazdoch sú prvý a posledný deň určené na zabezpečenie dopravy a nie sú považované za dni plnohodnotného rekreačného pobytu. V tomto zmysle nie je možné reklamovať „skrátenie pobytu“.
  4.5. V prípade, ak sa cestujúci nedostaví na miesto odchodu načas, zmešká odlet, resp. odchod z akejkoľvek inej príčiny, ak sa nezúčastní zájazdu alebo poskytovanej služby cestovného ruchu napr. v dôsledku chybne udaných údajov alebo bude vrátený z colného pásma pre nedodržanie pasových, colných, devízových a iných predpisov, cestujúci nemá nárok na vrátenie zaplatenej ceny.
  4.6. V prípade, ak cestujúci poruší svoje povinnosti uvedené v uzavretej zmluve o poskytnutí služby cestovného ruchu alebo vo všeobecných podmienkach, má agentúra právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí služby cestovného ruchu, pričom nárok na náhradu škody nie je týmto ustanovením dotknutý.
 5. Odstúpenie od zmluvy o poskytnutí služby cestovného ruchu
  5.1. Cestujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytnutí služby cestovného ruchu aj bez uvedenia dôvodov. Pre tento prípad si zmluvné strany dohodli odstupné, ktoré je každý cestujúci povinný agentúre zaplatiť (ďalej ako „Odstupné“). Výška Odstupného zohľadňuje čas odstúpenia od zmluvy o poskytnutí služby cestovného ruchu pred začatím čerpania služby, predpokladané zníženie nákladov v dôsledku neposkytnutia služby cestovného ruchu cestujúcemu a predpokladaný príjem z náhradného predaja služby cestovného ruchu. V prípade, že cestujúci odstúpi od zmluvy o poskytnutí služby cestovného ruchu:
  5.1.1. V dobe 31 a viac dní pred začatím čerpania služby, je výška Odstupného vo výške skutočne vzniknutých nákladov, najmenej však 30 % z celkovej ceny podľa zmluvy o poskytnutí služby cestovného ruchu,
  5.1.2. V dobe 30 až 21 dní pred začatím čerpania služby, je výška Odstupného vo výške skutočne vzniknutých nákladov, najmenej však 50 % z celkovej ceny podľa zmluvy o poskytnutí služby cestovného ruchu,
  5.1.3. V dobe 20 až 11 dní pred začatím čerpania služby, je výška Odstupného vo výške skutočne vzniknutých nákladov, najmenej však 70 % z celkovej ceny podľa zmluvy o poskytnutí služby cestovného ruchu,
  5.1.4. V dobe 10 a menej dní pred začatím čerpania služby, je výška Odstupného vo výške 100 % z celkovej ceny podľa zmluvy o poskytnutí služby cestovného ruchu.
  5.2. Agentúra je oprávnená započítať Odstupné s akýmikoľvek platbami, ktoré od cestujúceho alebo v jeho mene na základe zmluvy o poskytnutí služby cestovného ruchu alebo v súvislosti s ňou obdržala.
  5.3. Agentúra je oprávnená odstúpiť od zmluvy o poskytnutí služby cestovného ruchu bez povinnosti nahradiť škodu cestujúcemu spôsobenú týmto odstúpením, v prípade ak:
  5.3.1. počet účastníkov na danej službe cestovného ruchu je nižší ako minimálny počet účastníkov požadovaný podľa zmluvy o poskytnutí služby cestovného ruchu a agentúra odstúpi v lehote určenej v zmluve o poskytnutí služby cestovného ruchu, najneskôr však:
  5.3.1.1. 20 dní pred začatím služby cestovného ruchu, ktorá trvá dlhšie ako 6 dní,
  5.3.1.2. 7 dní pred začatím služby cestovného ruchu, ktorá trvá od 2 dní do 6 dní,
  5.3.1.3. 48 hodín pred začatím služby cestovného ruchu, ktoré trvá menej ako 2 dni, alebo
  5.3.2. neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti bránia agentúre plniť zmluvu o poskytnutí služby cestovného ruchu a agentúra oznámi cestujúcemu odstúpenie od zmluvy o poskytnutí služby cestovného ruchu bezodkladne pred začatím poskytovania služby cestovného ruchu.
  5.4. Pri odstúpení od zmluvy o poskytnutí služby cestovného ruchu podľa tohto článku je agentúra povinná vrátiť cestujúcemu všetky platby, ktoré od neho alebo v jeho mene prijala na základe zmluvy o poskytovaní služby cestovného ruchu alebo v súvislosti s ňou bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy o poskytnutí služby cestovného ruchu alebo odstúpenia agentúry od zmluvy o poskytnutí služby cestovného ruchu.
 6. Zodpovednosť za poskytovanie zájazdu alebo služby cestovného ruchu
  6.1. Za porušenie zmluvy o zájazde zodpovedá príslušná cestovná kancelária, s ktorou cestujúci uzatvoril zmluvu o zájazde. Ak niektorá zo služieb cestovného ruchu nie je poskytnutá v súlade so zmluvou o zájazde alebo ak nemá vlastnosti, ktoré cestujúci s ohľadom na ponuku a zvyklosti dôvodne očakával, cestujúci je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť cestovnej kancelárii alebo jej poverenému zástupcovi.
  6.2. Cestujúci je oprávnený tiež oznámenie, žiadosť, reklamáciu alebo sťažnosť (ďalej len „podnet“), ktoré sa týkajú poskytovania zájazdu, doručovať priamo agentúre, prostredníctvom ktorej si zájazd zakúpil. Agentúra je povinná postúpiť doručený podnet cestovnej kancelárii bezodkladne. Deň doručenia podnetu agentúre sa v takom prípade považuje za deň doručenia cestovnej kancelárii.
  6.3. Za porušenie zmluvy o poskytnutí služby cestovného ruchu zodpovedá agentúra.
  6.4. Ak služba cestovného ruchu nie je poskytnutá v súlade so zmluvou o poskytnutí služby cestovného ruchu alebo ak nemá vlastnosti, ktoré cestujúci s ohľadom na ponuku a zvyklosti dôvodne očakával, cestujúci je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť agentúre alebo jej poverenému zástupcovi, pričom cestujúci je povinný poskytnúť v danej veci všetku potrebnú súčinnosť.
  6.5. Ak sa cestujúci ocitne v ťažkostiach v dôsledku svojho úmyselného konania alebo svojej nedbanlivosti alebo v dôsledku užitia alkoholických nápojov alebo návykových látok a pod., agentúra je oprávnená požadovať od cestujúceho za poskytnutú pomoc náhradu. Výška náhrady nesmie presiahnuť výšku skutočných nákladov, ktoré vznikli agentúre poskytnutím pomoci cestujúcemu.
  6.6. Pokiaľ dôjde k poškodeniu alebo k strate batožiny počas leteckej prepravy, cestujúci je povinný to ihneď nahlásiť na príslušnom mieste na letisku a spísať medzinárodný protokol o strate, resp. poškodení batožiny (P.I.R.), ktorý je nevyhnutný k ďalšiemu jednaniu cestujúceho a prepravcu, pričom za škodu zodpovedá letecká spoločnosť.
 7. Ochrana v prípade úpadku
  7.1. Cestovná agentúra spolupracuje iba s cestovnými kanceláriami alebo poskytovateľmi služieb cestovného ruchu, ktoré majú oprávnenie na podnikanie v oblasti predaja zájazdov a sprostredkovania spojených služieb cestovného ruchu, sú chránené pre prípad úpadku a majú uzatvorenú zmluvu zabezpečujúcu ochranu pre prípad úpadku.
 8. Ochrana osobných údajov
  8.1. Agentúra spracúva osobné údaje cestujúceho.
  8.2. Spracúvanie osobných údajov agentúra vykonáva podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „Nariadenie“).
  8.3. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné za účelom uzavretia a plnenia zmluvy alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti cestujúceho. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť zmluvu, plniť zmluvu a riadne poskytovať dohodnuté služby cestovného ruchu.
  8.4. Osobné údaje budú poskytované príslušnej cestovnej kancelárii a ďalším poskytovateľom služieb cestovného ruchu, ako napr. dopravným spoločnostiam či ubytovacím zariadeniam, a to aj do tretích krajín, v ktorých sa cestujúcemu budú služby cestovného ruchu poskytovať.
  8.5. Osobné údaje bude agentúra uchovávať po dobu 10 rokov.
  8.6. Cestujúci je oprávnený požadovať od agentúry prístup k osobným údajom týkajúcich sa cestujúceho, opravu osobných údajov, výmaz osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, namietať spracúvanie osobných údajov, prenosnosť osobných údajov. Cestujúci je ďalej oprávnený podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov.
 9. Záverečné ustanovenia
  9.1. Zmluva o poskytnutí služby cestovného ruchu a právne vzťahy medzi agentúrou a cestujúcim sa spravujú zákonom o zájazdoch, ako aj Občianskym zákonníkom a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, ak zákon o zájazdoch neustanovuje inak.
  9.2. Odchylné ustanovenia v uzavretej zmluve o poskytnutí služby cestovného ruchu majú prednosť pred týmito všeobecnými podmienkami.
  9.3. Tieto všeobecné podmienky tvoria súčasť zmluvy o poskytnutí služby cestovného ruchu.
  9.4. Zmluva o poskytnutí služby cestovného ruchu nadobúda platnosť a účinnosť podpísaním zmluvy o poskytnutí služby cestovného ruchu.
  9.5. Agentúra a cestujúci sú oprávnení kedykoľvek si dojednať odlišné podmienky.
  9.6. Na riešenie súdnych sporov sú príslušné súdy v SR podľa príslušných ustanovení o miestnej a vecnej príslušnosti.
  9.7. Agentúra si vyhradzuje právo tieto všeobecné podmienky zmeniť, doplniť alebo upraviť. Nové znenie všeobecných podmienok agentúra zverejní na svojom internetovom portáli.
  9.8. Osoby mladšie ako 15 rokov musia byť na zájazde sprevádzané plnoletou osobou, spôsobilou na právne úkony v plnom rozsahu. Osoba vo veku od 15 až 18 rokov musí mať na účasť na zájazde alebo službe cestovného ruchu písomný súhlas zákonného zástupcu, ak zákonný zástupca necestuje spolu s touto osobou.
  9.9. Cestujúci podpisom zmluvy o poskytnutí služby cestovného ruchu vyhlasuje, že všetky ním uvádzané údaje o jeho osobe ako aj ďalších cestujúcich podľa uzavretej zmluvy o poskytnutí služby cestovného ruchu sú úplné a pravdivé a je oprávnený konať za cestujúcich uvedených v uzavretej zmluve o poskytnutí služby cestovného ruchu. V prípade, ak sa ukáže, že vyhlásenie cestujúceho v predchádzajúcej vete nie je pravdivé, alebo ak cestujúci nebol oprávnený konať v mene alebo na účet ďalších cestujúcich, má agentúra nárok na zmluvnú pokutu vo výške ceny predmetu zmluvy o poskytnutí služby cestovného ruchu. Nárok na náhradu škody agentúry tým nie je dotknutý. Agentúra je oprávnená započítať svoje nároky na zmluvnú pokutu a náhradu škody podľa tohto bodu na zálohy alebo úhrady, ktoré od cestujúceho alebo v jeho mene na základe uzavretej zmluvy o poskytnutí služby cestovného ruchu alebo v súvislosti s ňou obdržala.
  9.10. Cestujúci si uzatváranú zmluvu o poskytnutí služby cestovného ruchu a všeobecné podmienky pozorne prečítal a vyhlasuje, že ich text mu je zrozumiteľný, ich význam zrejmý a určitý a že všeobecné podmienky sú prejavom jeho slobodnej a vážnej vôle, zmluvu uzatvára dobrovoľne, nie v tiesni, nie pod nátlakom alebo za inak nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzuje svojim vlastnoručným podpisom na zmluvevo poskytnutí služby cestovného ruchu.
  Platnosť V.O.P.: 1.6.2023

Lost your password?